Marketing Templates

Tất cả các mẫu marketing bạn cần để thúc đẩy công việc của bạn.

  • Chủ đề

  • Công cụ

  • Quyền truy cập

  • Xóa bộ lọc

Trình Tạo UTM Theo Dõi (UTM Tracking Code Builder)

Trình tạo UTM giúp bạn dễ dàng tạo URL chứa các tham số để bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả của chiến dịch.

Kế Hoạch Nội Dung cho Facebook Page

Mẫu kế hoạch nội dung nhằm giúp nhóm của bạn tạo nội dung đều đặn và hiệu quả cho Facebook Page.

Kế Hoạch Nội Dung & Hiệu Suất cho Facebook Page

Mẫu kế hoạch nội dung và báo cáo nhằm giúp nhóm của bạn tạo nội dung hiệu quả cho Facebook Page.

Quy Tắc Nội Dung cho Facebook Page

Những quy tắc cơ bản để bạn và nhóm của mình có thể tiện theo dõi nhằm tạo nội dung nhất quán cho Facebook Page.

Mẫu Kế Hoạch Marketing Chiến Lược

Kiểm tra các gợi ý cần thiết để tạo bản kế hoạch marketing chiến lược cho doanh nghiệp của bạn.